Izglītības iestāžu būvniecībā dominē atjaunošana un ilgtspējīgi risinājumi

Šogad Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pēc pārbūves ir pieņēmis ekspluatācijā 20 izglītības iestādes. Vairumā gadījumu būvdarbi ir vērsti uz esošo ēku un ar tām saistītās infrastruktūras atjaunošanu, kā arī energoefektivitātes uzlabošanu.

“Ēku energoefektivitātes uzlabošana, zaļāka vide un tai draudzīgākas tehnoloģijas – tie ir aspekti, kas figurē teju katras izglītības iestādes, kurā notiek būvdarbi, projektā.

Tas liecina par atbildīgāku saimniekošanu un ilgtspējīgāku risinājumu izmantošanu,”

novērojis Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) Būvniecības kontroles departamenta direktors Māris Demme, piebilstot, ka būvniecības darbu raksturu ietekmē arī pieejamais finansiālais atbalsts projektos, kas lielākoties ir fokusēts tieši uz energoefektivitātes veicināšanu un resursu taupīšanu.

BVKB kontrolē ne tikai izglītības iestāžu būvniecību, bet arī to izmantošanu pēc nodošanas ekspluatācijā. Iepriekšējā mācību gada sākumā BVKB uzraudzībā bija 2352 ekspluatācijā nodotas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, tehnikumi, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.

Šogad stājušās spēkā izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas maina birojam piekritīgo trešās grupas publisko ēku jēdzienu – par tādām atzīstamas publiskas ēkas ar kopējo platību virs 1000 m². Līdz ar to atbilstošo izglītības iestāžu skaits vēl tiek precizēts. Iepriekš kā uzraudzības piekritības kritērijs bija noteikts cilvēku skaits (100), kuriem vienlaikus paredzēts uzturēties ēkā.

BVKB tika dibināts 2014.gada oktobrī. Kopš pirmā pilnā tā darbības gada – 2015.gada – birojs ekspluatācijas uzraudzības ietvaros apsekojis 2146 izglītības iestādes.

Šogad apsekotas 74 iestādes – 9 pirmoreiz un 65 atkārtoti. No šogad pirmreizēji apsekotajām iestādēm 4 ir bērnudārzi, 4 skolas ēkas un 1 sporta zāle. Astoņās no tām nav konstatēti bojājumi, kas ietekmētu ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti – tās uzskatāmas par drošām, taču vienā ekspluatācija daļēji aizliegta – aizliegums attiecas uz pagraba telpām un iekšpagalmā esošām ārējām kāpnēm.

Kopumā uz šo brīdi 78 izglītības iestādēs jeb 3% no to kopskaita pilnībā vai daļēji aizliegta ekspluatācija, taču vairums no tām dažādu apsvērumu dēļ netiek izmantotas izglītojošās darbības veikšanai.

Joprojām satraucoša ir statistika par ēku periodisko tehnisko apsekošanu, kas to īpašniekiem ir jāveic reizi 10 gados – līdz šā gada augustam apsekošana veikta 442 izglītības iestādēm, kas ir 19% no visām biroja uzraudzībā esošajām šīs kategorijas ēkām.

Tiesa, 2021.gada novembrī spēkā stājās MK 15.06.2021. noteikumi Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”, kas paredz, ka II un III grupas publisko ēku periodiskā tehniskā apsekošana jāveic līdz 2024.gada novembrim, taču birojs aicina ēku īpašniekus nekavēties ar to tehniskā stāvokļa novērtēšanu, savlaicīgi uzsākt ēku periodisko tehnisko apsekošanu un ieplānot nepieciešamos remontdarbus.

Spread the love

Pievienot komentāru