Valdība lemj par atbalstu studentiem un pētniekiem no Ukrainas

Studējošiem un pētniekiem no Ukrainas būs iespēja pretendēt uz atbalstu Erasmus+ mobilitātes ietvaros vai arī uz valsts budžeta stipendiju 140 eiro mēnesī. Savukārt Ukrainas pētnieki varēs iesaistīties Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprinātajos projektos. Tāpat Ukrainas civiliedzīvotāji varēs turpināt saņemt šā gada pavasarī izveidoto Pētniecības stipendiju.

Šodien, 2022. gada 6. septembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumus par nepieciešamo grozījumu veikšanu normatīvajos aktos, kas studējošiem un pētniekiem no Ukrainas ļaus saņemt finansiālu atbalstu no 2022. gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Turpinoties karam Ukrainā, IZM ir izteikusi priekšlikumus arī nākamajā gadā sniegt finansiālu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem augstākajā izglītībā un zinātnē, ko plānots izskatīt 2023. gada valsts budžeta sagatavošanas procesā.

Atbalsta mehānismi studējošajiem

Ja Ukrainas civiliedzīvotājiem, stājoties augstskolā, objektīvu apstākļu dēļ nav bijis iespējams uzrādīt iepriekš iegūtās izglītības dokumentus vai uzrādītajiem dokumentiem ir nepieciešama Akadēmiskā izglītības centra (AIC) ekspertīze, nolemts, ka iepriekšējās izglītības atzīšanai nepieciešamās izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Tāpat studējošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespējas pretendēt uz atbalstu Erasmus+ mobilitātes ietvaros vai arī uz valsts budžeta stipendiju 140 eiro mēnesī. Stipendiju izmaksās no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Par pieteikšanos Ukrainas civiliedzīvotāju stipendijai vai par Erasmus+ mobilitātes programmas atbalstu studējošajiem jāinteresējas augstākās izglītības iestādē.

Atbalsta mehānismi pētniekiem

Zinātniskās institūcijas Ukrainas pētniekus varēs iesaistīt esošajos Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprinātajos projektos valsts pētījuma programmas (VPP) un fundamentālo lietišķo zinātņu programmas (FLP) ietvaros. Ukrainas pētnieks, iesaistoties VPP vai FLP projektā pilnā slodzē, mēnesī varēs saņemt 2000 eiro lielu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas), kā arī zinātniskā institūcija saņems 50 eiro netiešās izmaksas, kas rodas, iesaistot Ukrainas pētnieku pētījuma projektā. Par Ukrainas zinātnieku pieteikumu procesu VPP vai FLP projektos detalizētu informāciju sniegs LZP.

Tāpat tiks turpināts piešķirt Ukrainas civiliedzīvotājiem šā gada pavasarī izveidoto Pētniecības stipendiju. Valsts nodrošinās pētniecības stipendiju zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī tiem Ukrainas pētniekiem, kuriem Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā esoša zinātniskā institūcija nodrošina stažēšanos (nesaņemot atalgojumu) un kuru zinātniskās darbības profils ir pārāk atšķirīgs, lai varētu iesaistīties īstenotajās VPP vai FLPP. Par pieteikšanos Pētniecības stipendijai jāinteresējas zinātniskajās institūcijās.

Valdība ir atbalstījusi arī iespēju Ukrainas studējošos, pētniekus, akadēmisko un administratīvo personālu iesaistīt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu Baltijas pētniecības programmas un stipendiju programmas projektos. Tālākai informācijai lūgums sekot lzp.gov.lv/, viaa.gov.lv/lv; eeagrants.lv, kā arī tām zinātniskajam institūcijās un augstskolām, kas jau ievieš EEZ/Norvēģijas grantu projektus pētniecībā un mobilitātē.

Ar 6. septembrī valdībā apstiprinātajiem gozījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē:

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem”.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes “Stipendijas” īstenošanas noteikumi”.

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa rīkojumā Nr. 252 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

Rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”.

Spread the love

Pievienot komentāru